رضایتنامه آگاهانه باید شامل مراحل ذیل باشد: به بیمار در خصوص روش درمانی خاص و روش‌های جایگزین دیگر و نفع‌ها و ضررهای بالقوه آنها اطلاع داده شود، بیمار این اطلاعات را درک کند، و با آزادی و اطلاع، رضایت خود را اعلام نماید. روانپزشک بهتر است تا حد امکان از طریق امضاء یک فرم از رضایت بیمار مدرک کتبی تهیه کند.
- فرم رضایتنامه:
نوعی مدرک کتبی است که رضایت بیمار نسبت به اقدام درمانی یا تشخیصی خاص، در آن درج شده است. این فرم باید مشتمل بر توضیح دقیق اقدامات درمانی و تشخیصی و اهداف آنها باشد، از جمله:
۱. مشخص کردن اقداماتی که تحقیقاتی هستند.
۲. ناراحتی‌ها و خطرهای قابل انتظار.
۳. توضیح اقدامات جایگزین که ممکن است سودمند باشند.
۴. پیشنهاد پاسخ به هرگونه سؤال در مورد عملیات.
۵. ذکر این مطلب که بیمار می‌تواند بدون هیچ پیش‌شرطی در هر زمان که بخواهد رضایت خود را پس بگیرد و از شرکت در برنامه تشخیصی یا درمانی خودداری کند.
- استثناءهای قانون 'رضایت آگاهانه' :
۱. موارد اورژانس:
معمولاً به‌‌صورت احتمال صدمه جسمی قریب‌الوقوع نسبت به بیمار با دیگران تعریف می‌شوند.
۲. حالات خاص درمانی:
شامل اطلاعاتی می‌شود که از نظر روانپزشک، آگاهی یافتن بیمار از آنها می‌تواند باعث صدمه به بیمار با اختلال در درمان وی شود و در این‌گونه موارد می‌توان از ارائه این اطلاعات خودداری کرد.
رضایتنامه آگاهانه باید شامل مراحل ذیل باشد: به بیمار در خصوص روش درمانی خاص و روش‌های جایگزین دیگر و نفع‌ها و ضررهای بالقوه آنها اطلاع داده شود، بیمار این اطلاعات را درک کند، و با آزادی و اطلاع، رضایت خود را اعلام نماید. روانپزشک بهتر است تا حد امکان از طریق امضاء یک فرم از رضایت بیمار مدرک کتبی تهیه کند.
- فرم رضایتنامه:
نوعی مدرک کتبی است که رضایت بیمار نسبت به اقدام درمانی یا تشخیصی خاص، در آن درج شده است. این فرم باید مشتمل بر توضیح دقیق اقدامات درمانی و تشخیصی و اهداف آنها باشد، از جمله:
۱. مشخص کردن اقداماتی که تحقیقاتی هستند.
۲. ناراحتی‌ها و خطرهای قابل انتظار.
۳. توضیح اقدامات جایگزین که ممکن است سودمند باشند.
۴. پیشنهاد پاسخ به هرگونه سؤال در مورد عملیات.
۵. ذکر این مطلب که بیمار می‌تواند بدون هیچ پیش‌شرطی در هر زمان که بخواهد رضایت خود را پس بگیرد و از شرکت در برنامه تشخیصی یا درمانی خودداری کند.
- استثناءهای قانون 'رضایت آگاهانه' :
۱. موارد اورژانس:
معمولاً به‌‌صورت احتمال صدمه جسمی قریب‌الوقوع نسبت به بیمار با دیگران تعریف می‌شوند.
۲. حالات خاص درمانی:
شامل اطلاعاتی می‌شود که از نظر روانپزشک، آگاهی یافتن بیمار از آنها می‌تواند باعث صدمه به بیمار با اختلال در درمان وی شود و در این‌گونه موارد می‌توان از ارائه این اطلاعات خودداری کرد.
رضایتنامه آگاهانه باید شامل مراحل ذیل باشد: به بیمار در خصوص روش درمانی خاص و روش‌های جایگزین دیگر و نفع‌ها و ضررهای بالقوه آنها اطلاع داده شود، بیمار این اطلاعات را درک کند، و با آزادی و اطلاع، رضایت خود را اعلام نماید. روانپزشک بهتر است تا حد امکان از طریق امضاء یک فرم از رضایت بیمار مدرک کتبی تهیه کند.
- فرم رضایتنامه:
نوعی مدرک کتبی است که رضایت بیمار نسبت به اقدام درمانی یا تشخیصی خاص، در آن درج شده است. این فرم باید مشتمل بر توضیح دقیق اقدامات درمانی و تشخیصی و اهداف آنها باشد، از جمله:
۱. مشخص کردن اقداماتی که تحقیقاتی هستند.
۲. ناراحتی‌ها و خطرهای قابل انتظار.
۳. توضیح اقدامات جایگزین که ممکن است سودمند باشند.
۴. پیشنهاد پاسخ به هرگونه سؤال در مورد عملیات.
۵. ذکر این مطلب که بیمار می‌تواند بدون هیچ پیش‌شرطی در هر زمان که بخواهد رضایت خود را پس بگیرد و از شرکت در برنامه تشخیصی یا درمانی خودداری کند.
- استثناءهای قانون 'رضایت آگاهانه' :
۱. موارد اورژانس:
معمولاً به‌‌صورت احتمال صدمه جسمی قریب‌الوقوع نسبت به بیمار با دیگران تعریف می‌شوند.
۲. حالات خاص درمانی:
شامل اطلاعاتی می‌شود که از نظر روانپزشک، آگاهی یافتن بیمار از آنها می‌تواند باعث صدمه به بیمار با اختلال در درمان وی شود و در این‌گونه موارد می‌توان از ارائه این اطلاعات خودداری کرد.

رضایتنامه آگاهانه باید شامل مراحل ذیل باشد: به بیمار در خصوص روش درمانی خاص و روش‌های جایگزین دیگر و نفع‌ها و ضررهای بالقوه آنها اطلاع داده شود، بیمار این اطلاعات را درک کند، و با آزادی و اطلاع، رضایت خود را اعلام نماید. روانپزشک بهتر است تا حد امکان از طریق امضاء یک فرم از رضایت بیمار مدرک کتبی تهیه کند.

- فرم رضایتنامه:

نوعی مدرک کتبی است که رضایت بیمار نسبت به اقدام درمانی یا تشخیصی خاص، در آن درج شده است. این فرم باید مشتمل بر توضیح دقیق اقدامات درمانی و تشخیصی و اهداف آنها باشد، از جمله:

۱. مشخص کردن اقداماتی که تحقیقاتی هستند.

۲. ناراحتی‌ها و خطرهای قابل انتظار.

۳. توضیح اقدامات جایگزین که ممکن است سودمند باشند.

۴. پیشنهاد پاسخ به هرگونه سؤال در مورد عملیات.

۵. ذکر این مطلب که بیمار می‌تواند بدون هیچ پیش‌شرطی در هر زمان که بخواهد رضایت خود را پس بگیرد و از شرکت در برنامه تشخیصی یا درمانی خودداری کند.

- استثناءهای قانون 'رضایت آگاهانه' :

۱. موارد اورژانس:

معمولاً به‌‌صورت احتمال صدمه جسمی قریب‌الوقوع نسبت به بیمار با دیگران تعریف می‌شوند.

۲. حالات خاص درمانی:

شامل اطلاعاتی می‌شود که از نظر روانپزشک، آگاهی یافتن بیمار از آنها می‌تواند باعث صدمه به بیمار با اختلال در درمان وی شود و در این‌گونه موارد می‌توان از ارائه این اطلاعات خودداری کرد.

 

منبع: ویستا